At der forelå en grafisk udviklingsopgave ligger
bl.a. i den måde, de internationale standarder
er fastlagt på, nemlig gennem en såkaldt blasonering. Blasoneringen indebærer, at billedtegnet beskrives i ord, før den grafiske udformning finder sted, og at den verbale beskrivelse har prioritet forud for den grafiske udførelse.

This required a graphic development process, partly because the international standards are described by means of so-called blazoning. This means that the pictogram is described verbally before the graphic design is created, and that the verbal description takes priority over the graphic representation.Kriminalpræventive piktogrammer for
Dansk Standard

Crime prevention pictograms for
Danish Standards
1999